Providence Education Group

Welcome

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซด์ของพรอวิเด้นซ์วิชาการ
พรอวิเด้นซ์วิชาการกำลังเข้าสู่ทศวรรษที่สองของการทำงานในด้านการบริการทางการศึกษา
ในประเทศไทย บริษัทในเครือน้องใหม่ที่ได้เปิดตัวไปแล้วคือ “Providence Education Language Immersion Camp (PELIC)” ซึ่งจะเข้ามาดูแลโดยเฉพาะการสอนในค่าย โดยการนำเอาเทคนิคการสอนที่เรียกว่า “Total Immersion Technique” เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นเทคนิคล่าสุดของโลกในการสอนภาษาที่เรียกว่า “ทฤษฎีที่ 10”

ปัจจุบันนี้ทางค่ายภาษากำลังสอนหลักสูตร “English Immersion Programme” ให้กับพยาบาลไทยที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ ไปพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นสากลเทียบเท่ากับนานาอารยะประเทศ เช่น อเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ การอบรมหลักสูตรนี้ยังรวมถึงผู้ที่ต้องการไปประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาโท เอกในต่างประเทศ ผู้ที่มีจุดประสงค์ที่จะเรียนปริญญาโทในประเทศ ซึ่งต้องใช้ตำราต่างประเทศในการเรียนต่อ การสอนจะเป็นการพัฒนาภาษาให้ครบทุกทักษะ เช่น พูด อ่าน เขียนและฟัง เทคนิคการสอนจะเน้นหนักในการปฏิบัติและการกินอยู่กับภาษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในค่าย เช่นผู้เรียนต้องหรือควรใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดเวลาในค่าย นอกจากเรียนรู้วัฒนธรรมของภาษา วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในประเทศตะวันตก เช่นการกินอยู่ การสื่อสาร ความคิด ฯลฯ โดยใช้หลักการใหญ่ของการเรียนภาษาคือ ‘การใช้ภาษาตลอดเวลาในชีวิตจริง หรือการเรียนภาษาต้องมีการฝึกใช้เท่านั้นถึงจะได้ผล เรียนแล้วไม่ได้ฝึกฝนก็ไม่ได้ประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

เราได้มีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับนักเรียนของเราที่ไปทำงานในต่างประเทศ ได้รับข่าวคราวความสำเร็จในการทำงาน การเรียนต่อและการที่จะนำความรู้ ความสามารถกลับมาทำประโยชน์ให้บ้านเมือง เมื่อพร้อมที่จะกลับบ้านมาในอนาคต
สรุปโครงการต่างๆที่เป็นปัจจุบันนี้ทั้งหมดคือ โครงการพยาบาลไปทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุไปทำงานในนิวซีแลนด์ โครงการทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น ทุนการเรียนวิชาพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น โครงการไปทำงานและเรียนในระดับปริญญาโทในอเมริกา รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กเล็กและไปเรียนในระดับมัธยมปลาย
เป็นเวลาหนึ่งปีในอเมริกา    

Providence Education has been established over a decade ago and is reaching its second decades of education services in Thailand.  We would also like to welcome the new sister’s company namely  ‘Providence Education Language Immersion Camp (PELIC)’  where as the sister’s company will concentrate its operation in the Camp Teaching atmosphere using new technique of teaching call ‘Total Immersion Technique’, the world newest and easiest teaching method refer as ‘The 10th method’.

The camp is offering the English Immersion Programme design for Thai nurses interested to further their career overseas ie; studying and seeking to upgrade their professional qualifications to an International standard acknowledged by Western country such as U.S.A., Canada, UK, New Zealand and Australia.  Courses offer includes extensive training and upgrading skills in speaking, reading, writing and listening to an individuals or group of English Teacher currently in their profession.  The programme also well design to enhance and preparing Thai students who wishes to improve their English for the purpose of studying abroad and assist those aiming for MBA programme in Thailand.  

We are keeping in touch closely with our students and continue to receive positive feedback from a numbers of our students who successfully settled overseas and will be able to contribute to our home country in future.  

 

Back to Top

Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

Language Teaching
Centre (สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ)


School of Short Courses

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 

 

 


Designed by : teerawebdesign