Providence Education Group

Our Courses:

TOEIC Program  (30 hours)

TOEIC program for 30 hours จะบอกเทคนิคการทำคะแนนสอบ TOEIC ในภาคการฟังและการอ่าน พร้อมทั้งมีตัวอย่างข้อสอบสองชุดให้ลองวัดผลตอน 2 ครั้งสุดท้ายของการเรียน ผู้เรียนจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 10 วัน วันละ 3 ชั่วโมง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสอบ TOEIC หรือเคยสอบมาแล้วแต่คะแนนยังไม่น่าพอใจ 
    
วัตถุประสงค์ (Objectives): 

 • เพื่อให้สามารถสอบ TOEIC ในภาคการฟังและการอ่านได้คะแนนรวม 550 ขึ้นไป
 • ผู้เรียนจะได้ทักษะการฟังและการอ่านเร็ว ซึ่งจำเป็นต่อการสอบ TOEIC และการสอบวัดผลภาษาอังกฤษอื่นๆ

ระยะเวลาเรียน (Duration):           30 ชั่วโมง (10 ครั้ง ครั่งละ 3 ชั่วโมง) 

กลุ่มเป้าหมาย (
Target group)

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ TOEIC ในการสมัครเรียน สมัครงาน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน วัดผลทางภาษา ฯลฯ 

รายละเอียดการเรียน (Details of course study)

 • เรียนทุกวัน
 • เรียนวันเว้นวัน
 • สามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ
 • กลุ่มละไม่เกิน 15 ตน

ค่าเล่าเรียน
      ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าครูผู้สอน ค่าเอกสาร การจัดการต่างๆ ฯลฯ

 •  กลุ่มละไม่เกิน 10 คน
 •  ราคาค่าเรียนเป็นจำนวนเงิน 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน)

รายละเอียดหนังสือที่ใช้เรียน :
หนังสือที่ใช้เรียนคือ Tactics for TOEIC : Listening and Reading Test   ซึ่งจะเป็นการทบทวนไวยากรณ์พื้นฐาน ในภาคการฟัง ทำแบบฝึกหัด ดูรูปแล้วตอบ (Photograph) ถามและตอบ (Question-Response)  บทสนทนา (Conversations) ฟังบทความสั้นๆ (Talks)

 • ส่วนในภาคการอ่านก็จะมีการเติมประโยคและบทความให้สมบูรณ์   (Incomplete Sentence and text completion) การอ่านบทความ (Reading comprehension) ส่วนต่างๆ เป็นส่วนที่เหมือนกับข้อสอบ
 • ฉบับจริงทำให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยและมั่นใจ ผลที่ตามมาคือผู้สอบจะได้คะแนนตามต้องการโดยไม่ยากนัก
  นอกจากนี้ผู้เรียนก็จะได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญๆที่จำเป็น
 • ในการใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานจริง ส่วนตัวอย่างข้อสอบ 2 ชุด รวม 400 ข้อก็เหมือนเป็นการทดลองก่อนที่จะไปสอบจริงทำให้ผู้เรียนคลายความกดดันและ
  สามารถทำให้ผู้สอบสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาทั้งในส่วนของการฟังและการอ่าน
  ที่ต้องการความรวดเร็วเป็นพิเศษ 

Home

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign