Providence Education Group

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

รายละเอียดของโครงการ
มหาวิทยาลัย Schiller International University, Largo (กำลังจะย้ายไปที่ St. Petersburgh), Florida  เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ มีความปลอดภัยอย่างสูงทั้งในแคมปัสและความเป็นอยู่ในเมือง มีเจ้าหน้าที่ ครูบาอาจารย์ ที่มีขีดความสามารถอย่างสูงในด้านวิชาการ การทำงาน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองตรวจคนเข้าเมืองและสังคมความเป็นอยู่

สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาคือ

 • Masters of Business Administration (MBA)
  • MBA  in International Business
  • BA in International Hotel and Tourism Management
  • MBA in Information Technology
  • Master of Science in Computer Engineering
 • เมื่อนักศึกษาได้สมัครและได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วโดยการตอบรับจะขึ้นอยู่กับ ผลภาษาอังกฤษที่นักศึกษาได้ยื่นพร้อมกับใบสมัคร เช่น:
  • ผลการตอบรับเพื่อเข้าเรียนในปริญญาโท โดยไม่มีเงื่อนไข ถ้าได้ส่งผลสอบภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา (ผล TOEFL หรือ  IELTS).
  • ผลการตอบรับเพื่อเข้าเรียนในปริญญาโท โดยมีเงี่อนไขว่าจะต้องผ่าน ภาษาอังกฤษที่ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เนื่องจากนักเรียนไม่ได้ส่งผลสอบภาษาอังกฤษไปพร้อมกับใบสมัคร
 •  เมื่อนักศึกษาได้รับใบตอบรับและแจ้งค่าเล่าเรียนแล้ว ก็จะส่งเงินจำนวน US$600.- เป็นค่ามัดจำค่าเล่าเรียน ก็จะได้รับ I-20 เพื่อเอามาดำเนินพิธีการทำวีซ่านักเรียน ถ้าหากวีซ่าไม่ผ่านก็จะคืนเงินทั้งหมดให้และนำไปหักจากค่าเล่าเรียนในเทอมแรก  
 • เมื่อนักศึกษาได้เดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยแล้ว จะได้พบกับผู้ดูแลทางด้านการทำงาน เพื่อที่จะเตรียมเรื่องของ ใบสมัคร ประวัติการทำงาน ชนิดของงานที่จะต้องการทำ การสัมภาษณ์กับบริษัทในเมืองที่อยู่ ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาจะเริ่มทำงานในตำแหน่งต้นๆ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการเลื่อนขั้นให้สูงขึ้น หรือเงินเดือนสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
 • เมื่อนักศึกษาเรียนจบขบวนการแล้ว สามารถจะอยู่และทำงานต่อไปในอเมริกาได้ ถ้าบริษัทที่ทำงานอยู่ได้สมัครขอวีซ่าให้ที่เรียกว่า H-2 work visa หรือสามารถหางานทำกับบริษัทอื่นๆได้ ทั้งนี้นักเรียนจะเป็นผู้จัดการได้ด้วยตนเอง หรือสามารถขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลับได้  

Back

Back to Top


Educational Services

English Immersion and Training Centre (Boot Camp)
(ศูนย์พัฒนาภาษาและอบรมทรัพยากรมนุษย์)

 
Overseas Studies / Career Advisory Services
Australia
Preparation for Nurses Intending to work in Australia
(โครงการอบรมและเตรียมตัวพยาบาลไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย)  


Germany
Study German language to further the studies in Government University
(free education)

 

Japan
Scholarship for Nursing Studies in Japan for Thai students
(โครงการทุนการศึกษา วิชาผู้ช่วยพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยมศึกษาปีที่หก)

New Zealand
English Enrichment Program and Partial Scholarship for Thai Nurses Intending to Work in New Zealand
(โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากลโดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์)

English Enrichment Program for Healthcare Assistant and to Work in New Zealand
(โครงการเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุในประเทศนิวซีแลนด์)

United Kingdom
Learn and Earn in the United Kingdom
(Bachelor and Master Degree)
(โครงการเรียนและทำงานในประเทศอังกฤษ (ปริญญาตรีและโท))

U.S.A.
Master Degree and to Work in USA for Thai nurse Program
(โครงการพยาบาลเพื่อเรียนปริญญาโทและทำงานในประเทศอเมริกา)

Earn and Learn in the USA Program
(โครงการการทำงานและเรียนปริญญาโทในอเมริกา)

Asiamerican Au Pair
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่เลี้ยงเด็กเล็กในอเมริกา)

Student Exchange Program in America
(โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย)

Executive Study Tour / Summer Course in Thailand and Abroad
Study tour for MBA Program
(โครงการอบรมพิเศษในมหาวิทยาลัย ดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาโท)


Professional Tour and Business visit
(โครงการดูงานและท่องเที่ยวสำหรับนักวิชาชีพ)


Student Summer course
(โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน)


Education Counseling and Placement

 
Lannawadee Wellness Services
Alternative medicine Centre
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก


Program for the Physically Challenged

Telemedicine

Rejuvenation
ศูนย์ชลอความชรา


Spa
ศูนย์ความงามและสุขภาพ


Elderly Care Centre
ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ


Child Care Centre
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก


Thai Traditional Massage
ศูนย์แพทย์แผนไทย


Health Food & Product
ศูนย์อาหารและสินค้าสุขภาพ


Wellness Organic Center
ศูนย์พืชผักและผลไม้

 


Designed by : teerawebdesign